Ai Yamaguchi
tsuki wa kakureru (20), 2011-2012
14x 23 x 6 cm