31 Women Artists Hong Kong II Jessica Zoob, Florence Yuk Ki Lee, Bovey Lee, Wong Wai Yin, Lulu Ngie, Katrina Leigh Mendoza Raimann, Fiona Wong Lai Ching, Wu Jiaru, Irene Chou, Cam Wong, Tsang Chui Mei, Ellen Pau, Angela Su, Phoebe Hui, Sharon Lee
06 May - 31 Jul, 2022