Hidden Force Wang Guangxu
11 Sep - 13 Oct, 2018 | 10 Chancery Lane Gallery
Hong Kong’s 10 Chancery Lane Gallery is pleased to introduce Beijing artist Wang Guangxu's first solo exhibition "Hidden Force", curated by Tang Zehui.