Wang Keping Wang Keping
05 - 28 Feb, 2015 | 10 Chancery Lane Gallery