Art Paris 14 Wang Keping, Zhao Gang, Huang Rui, Pan Jian, Xiao Lu, Shi Guorui, Xiao Zheluo
27 - 30 Mar, 2014