Wang Keping Wang Keping
26 Mar - 30 Apr, 2009 | 10 Chancery Lane Gallery