Wang Keping, works from 1979-2006 at He Xiangning Art Museum Wang Keping
25 Oct - 23 Nov, 2008 | 10 Chancery Lane Gallery