Important Works by Fang Lijun, Wang Guangyi, Ma Liuming, Cui Xiuwen, Huang Rui, Wang Keping, Cang Xin, Zhang Peng and Yan Qian Wang Keping, Huang Rui, Cang Xin, Ma Liuming
18 May - 15 Jul, 2007
Important Works by Fang Lijun, Wang Guangyi, Ma Liuming, Cui Xiuwen, Huang Rui, Wang Keping, Cang Xin, Zhang Peng and Yan Qian